Her er utdrag fra viktige begivenheter i Sandefjord tennisklubbs historie:

1921: Den 16. desember på Hotel Atlantic ble Sandefjord Tennisklubb (STK) stiftet ved at 40 medlemmer ble protokollert. «Kontorchef» Einar Tollefsen ble av disse, valgt til klubbens første «formand». – 25. jan 1922, på Tollefsens kontor, ble det første styremøte avholdt og «utkast til klubbens «love» ble nedfelt og senere vedtatt.

1925: To utebaner sto ferdig på Hjertnes, der Rådhuset i Sfj. ligger. Totalkostnad 3.500 kr,
hvorav 2 stk. banenett ble kjøpt inn for Kr 88,50 !

1922: Første økonomiprosjekt ble gjennomført. Det ble arrangert «marked» i avholdslokalet.
Netto inntekt – kr. 2.212,-.

1923: Årsmøte fastsatte kontingenten. Denne ble satt til kr 15,- + «indskrivningspenger» kr 10,-
Til ny formann ble valgt William Echoff.

1924: På generalforsamlingen møtte kun 4 medlemmer. Det ble protokollført at «det svake fremmøte måtte påtales på det strengeste». Nytt møte ble berammet med bedret oppslutning.

1925: Det ble vedtatt at banene skulle kunne utleies til ikke-medlemmer for kr 4,- pr. time.

1926: Banene var på våren i en miserabel forfatning. De ble lagt om ved at 36 lass blåleire
ble påkjørt og «sand harpet derpå».

1927: Kaare Tobiassen ble valgt til ny formann. – Banemann ble ansatt med en lønn på kr 100,-
pr. mnd. (Senere i de «harde 30-årene, ble denne lønnen nedsatt til kr 40,- pr mnd.)

1928: Johan Grann overtok formannsvervet.

1930: Det sto dårlig til med økonomien da William Echoff igjen gikk på som formann, og Norges
Tennisforbund ble av styre forespurt om å …»andra et bidrag» tilsvarende kontingenten for 1929/30. I motsatt fald betraktes klubben som strøket av forbundet.» – Dette ble innvilget! (Harde ord for pengene må man kunne si!)

1931: Ved årsmøte balanserte regnskapet med kr 2.000,-. Kontingenten ble hevet til kr 20,-.

1933: Til ny formann ble valgt Håkon Gran.

1940: Den 22. mai ble styremøte som skulle bli det siste på 6 år, avholdt. I krigsårene var det liten eller ingen aktivitet i klubben. – Alf Thoresen var i denne tiden fungerende formann.

1946: Den 25. mai ble Håkon Gran gjeninnsatt som formann. Som «viceformann» fikk han med seg byens senere ordfører Einar Abrahamsen. Abrahamsen hadde forøvrig mange gode kampresultater og var en habil spiller.
Som følge av lite vedlikehold i krigsårene, var banene i dårlig forfatning. Det ble søkt om
støtte fra Kommunen til ny opparbeidelse. – I et styremøte ble et positivt svar fra Rådmannen opplest, der det fremgikk at kr 2.500,- var innvilget til dette formål.

1947: Til ny formann ble valgt Bjørn Stenseth. Et verv han hadde i 4 år.

1951: Knut Seyersted tok over formannsvervet dette året.

1952: Rolf Rustad, som var innflytter og en meget habil tennisspiller, ble valgt til ny formann
under årsmøte den 18. mars på Hotel Kong Carl.
Den store oppgaven Rustad og hans styre gikk løs på, var å forberede opparbeidelsen av
det nye tennisanlegget i Bugården, dvs. det som senere ble Bugårdsparken.

1954: Til ny formann ble valgt Paul Støre.

I juni dette året ble klubbens 4-baners tennisanlegg i Bugårdsparken åpnet med ordfører Frithjof Bø sine ord: «Måtte ungdommen i bred fylking søke til banene», hvoretter han slo den første ballen over nettet på centercourten.
Deretter innledet klubben en tre-dagers turnering, med nær 100 avviklede kamper.
Det var nødvendig også å benytte den ene tennisbanen som var igjen nede i byen på Hjertnesområde.

1956: Rolf Rustad gikk på igjen som formann. Han ledet klubben i di neste fire år, og var deretter med i styre fram til 1966. For sin innsats for klubben, ble Rustad, også for sine sportslige prestasjoner, utnevnt til klubbens første æresmedlem ved klubbens 75-års jubileum.

1960: Ansgar Skorge overtok formannsvervet.

1962: Erik Lund ble valgt inn som ny formann. Et verv han hadde i hele 10 år!
Klubben hadde i dette året 19 senior- og 19 juniorspillere.
En gave fra Sandefjord Sparebank, ble mottatt med kr. 200,-.

1963: En turnering for B og C-spillere, samlet hele 70 deltakere fra klubber på Østlandet.
Ingen fra STK hevdet seg. – Regnskapet balanserte med 10.000 kr., mens kassa-beholdningen var på
kr. 27,62.

1965: Idrettsutvalget/Parkvesenet har søkt offentlige tilskudd til asfaltering av banene 3-4- og 5, for å minske vedlikeholdsutgiftene i fremtiden. Senere ikke innrømmet.

1972: Ny formann – Sverre Holm ledet klubben inn mot STKs 50-års jubileumsfeiring.
Av 46 seniormedlemmer var det nå 15 damer. I alt inkl. juniorer, 85.

1973: Med 18 fremmøtte medlemmer til stede, overtok Hroar Buskerud «roret» under årsmøte i Sandefjord Handelstands lokaler, der følgende styremedlemmer kom inn: Bjørn Larsen, Erik Høier, Roar Ellefmo og Arne Sivertsen. For første gang ble det nedsatt en bred turneringskomite, bestående av; Hans Sperre d.y. (leder), Bjørn Havnås, Erik Aggborg og Arvid Gulliksen.

1974: Arne S. Sivertsen, som i denne tiden var blant Vestfolds beste spillere, overtok dette året formannsvervet.

1975: Roy W. Johannesen overtok som formann med et medlemstall på 151!
Fra årsmøte i Jotunhallens kafeteria ble det bl.a. opplyst at 4 ukentlige timer nå er tildelt for trening i Ormestadhallen.

1976: Paul Taraldsen ble valgt inn som ny klubbformann. Paul hadde i denne tiden, og i en del etterfølgende år, også mange gode sportslige resultater. Økning til 169 medlemmer.
I en større sommerturnering i B–(23delt.) og C-klassen (32 delt.), vant den ikke ukjente, Hans Nordstaa fra Asker, B-klassen, og Y. Grina fra Sarpsborg TK, C-klassen.
I klubbmesterskapets ny-oppsatte nybegynnerklasse, vant Gunnar Gürrich i finalen over Tor Kalleberg 7-5, 6-2.

1977: Nytt toppdekke ble lagt på alle 5 baner.

1978: Årsmøte ble avholdt i nov. på Thesalongen nede i by’n, der 23 stemmeberettigede var til stede.
Møte ble ledet av avtroppende formann Paul Taraldsen som overrakte «klubba» for det kommende året til Knut Hansen.
Seniorkontingenten ble vedtatt hevet til kr 200,-.
Spillere som trente innendørs, kunne kjøpe èn boks baller av klubben for kr 25,-.

1979: Gunnar Friberg ble valgt til formann bl.a. med ordene: «At vi ikke er best i Norge på grusen, bør ikke være det samme som at vi ikke har det beste miljøet!». Det ble satset på å forbedre spillerutviklingen blant juniorspillerne, for å få flere til å hevde seg på kretsnivå.

1980: Billy Jønsson er for annet år på rad klubbens faste trener for juniorspillerne ute på grusen. – Innendørs, trener juniorene på parkettgulvet i Jotunhallen av Paul Taraldsen.

1981: Per Berg hadde en to-årsperiode som klubbleder.
Åpningen av banene var dette året 1. mai!
Problemer med kritting av banene ble påpekt. Planen om gå over til faste linjer før neste sesongstart, ble iverksatt. Til kjøp av slike plastlinjer, ble 3000 kr sponset av Sandefjord Sparebank.

1982: Det er nå er nå 205 medlemmer i klubben.
Faste linjer ble satt ned på alle 5 utebaner og krittmaskinene ble behørig parkert.

1983: Tom Holmen fungerte som klubbformann i tre år. Det bør i tillegg nevnes at Tom i denne tiden, hadde mange svært gode sportslige resultater, også på nasjonalt plan.
STK har nå 3 divisjonslag: 2 herrelag i hhv. 3 og 5. div. og ett damelag i 4. div.

1984: Kommunen installerte nytt vanningsanlegg på bane 1 og 2.
Telefon er oppkoblet i klubbhuset!
Inntekter og utgifter balanserer med kr 46.000,-.

1986: Siri Aubert tok dette året over formannsvervet som klubbens første kvinnelige leder.

1987: Gunnar Jensen, som i flere år hadde fungert som klubbkasserer, tok også et formannsår.

1988: Kaare Kristiansen overtok formannsvervet. Sammen med ex-formannen, gikk de løs på oppgaven med få på plass en to-baners boblehall. Dette hadde i lang tid vært et ønske fra store deler av klubbens medlemmer. – Etter en tid kunne en fin brukt boble, reises over to av banene. Både belegget og økonomien i dette prosjektet ble en suksess.

1989: Svein Flåtten tok over roret i en to-årsperiode. Han deltok senere aktivt rundt planleggingen og oppføringen av det kommende halleprosjektet, og var vrien å møte på andre siden av nettet.

1991: Thorbjørn Svenssen jr. ble valgt inn som ny formann, og sto på fram til 1997. Ved klubbens 75-års-jubileum mottok han klubbens nyopprettede fortjenestemerke i gull for sin innsats. I særlig grad ble det i denne sammenheng lagt vekt på hans innsats ved planleggingen og oppføringen av klubbens 4-baners hall.
Et vellykket jr-NM u/14, ble gjennomført i juli.

1992: Bearbeiding av hallplanene ble påbegynt, og utallige styre- og komitemøter ble avholdt.
Men det ble også spilt tennis, med spesielt god fremgang i jr-klassene. Foruten Øyvind Hellenes og Birthe Svenssens 3dje-plasser i NM-double og mix, tok følgende spillere 1. plasser i KM;
Mats Hansen u/10 år + db u/12, Birthe u/12, db u/14, mix u/16, Øyvind u/12, db u/12 og mix u/14, Pål Svenssen u/14 og db u/14, Frode Carm db u/14 og mix u/14, Tone Eikedalen mix u/14, Jørgen Nilsen u/16 og db u/16, John Fjelstad db u/16, Old Boys – Ivar O. Myhre 1 pl. KM single, Gunnar Jensen/Svein Flåtten 1 pl. KM double.
Klubbens eminente banemann, Kåre Kristiansen går av, etter å ha «levert» strøkne grusbaner i flere år.
«Tenk på banen når dere spiller – spill forsiktig»!.. skal Kåre en gang ha gitt beskjed om.

1993: Etter ca. ett års forarbeid, ble byggingen av klubbens nye 4-baners hall påbegynt i juni.
To komiteer hadde vært i sving i et års tid –

Byggekomiteen, som besto av: Svein Flåtten (leder)
Lars Hansen (byggeleder for klubben)
Gunnar Jensen

Finanskomiteen, som besto av: Jan Eivind Andersen (leder)
Sverre Krømke
Bjørn Larsen
Ole Jacob Skjelberg
Paul Taraldsen

I et par måneder før ok til byggestart kunne gis, var det ulidelig spennende å vente på svar på lånesøknadene, som var sendt til flere ulike finansinstitusjoner. – Det ene avslaget etter det andre, ga etter hvert lite håp, men helt på tampen innvilget lokalbanken, Sandefjordbanken/Sandar Sparebank, lånesøknaden på kr.5.250.000,-. Her var 1,25 mill. et forskuddslån på senere utbetaling av «STUI-midler».

«Bobla» ble solgt for 450.000 kr. – Beløpet ble satt av til klubbens aksjekapital i den kommende Sandefjord Tennishall AS.

1994: Etter kun 6 mndr’s byggetid, sto STKs 4 baners hall med hardcourtbelegg ferdig!!!..
og 5/2-94 var det offisiell innvielse, med gjestetaler og gaveoverrekkelser bl.a. fra byens ordfører, Norges Tennisforbund v/presidenten Jarl H. Bibow og entreprenøren Norske Stålbygg AS.
En planlagt TV-overført oppvisningsmatch som skulle spilles i hallen mellom legenden Bjørn Borg og norgeseneren Christian Ruud, måtte, pga. TVs krav til lysmessige forhold, dessverre flyttes til Runarhallen. I all hast måtte derfor et stort innleid tribuneanlegg for denne anledningen, noen få dager i forveien, avbestilles!

Borg tok etter kampen allikevel turen ned til Pingvinhallen, for å sette sin signatur over inngangsdøren til kaféterian og for å hilse på juniorspillerne. Borg tok seg god tid, selv om hans manager sto og trippet for å komme ut til Torp flyplass, der et privatfly skulle frakte han ned til Nice, for å være med i en turnering i Monaco samme kveld!

Den 2800 m2 store hallen ble oppført av Norske Stålbygg AS til en pris av 7,2 mill. kr.
Det ble besluttet at hallen skulle skilles fra klubben, ved å ha eierform som aksjeselskap. (Sandefjord Tennishall AS med en aksjekapital på 450.000 kr.).

En «tung» sponsoravtale ble inngått med Jotun. Den fikk en økonomisk bindingstid på 20 år, samt en videreføring i ytterligere 10 år for navnrettigheten til «Pingvinhallen», og fri levering av maling- og beisprodukter. Utarbeidelsen av avtalen ble tilrettelagt av STKs markedsansvarlig, Jan Eivind Andersen og Arne Langnes fra Jotun.

Mot en overkommelig provisjonssats, solgte STKmedlemmet, (Norges mestvinnende badmintonspiller), Hans Sperre d.y., reklameplasser på hallveggen for drøye 100.000 kr, mens markedsansvarlig og enkelte i styre, bidro med resterende, – totalt nær 140.000 kr.
Et andelssalg av engangsbetalte banetimer, i ulike avtaler, ble bare «medium» vellykket.

Klubben engasjerte for første gang en heltidsansatt trener; svenske Haakan Johansson.

Styremedlemmene i «halloppbyggingstiden» fra 1992 til 1995 var:
Thorbjørn Svenssen (leder), Gaute Kamfjord, Solveig Kristiansen, Jan Carm, Lars R. Hansen, Cecilie Colban, Svein Flåtten, Rolf Eikedalen, Gunnar Hunsgaar, Thomas Andler, Jan Eivind Andersen, Eli Bjerva, Irèn Gürrich, Ole Lynnum, Per Christian Bjerkenes.
Ivar Otto Myhre var en viktig link inn mot de kommunale etater.
EN NY EPOKE I KLUBBENS HISTORIE HADDE BEGYNT!

Av beste sportslige resultater nevnes: Birthe Svenssen/Øyvind Hellenes – 3 pr. NM double u/12 år, Birthe 1 pr. i Vestfoldkarusellen og CocaCola turneringen, Øyvind 1. pr.
CC double + 1 pr. KM u/16, Christoffer Bjerkenes 1 pr. KM u/16.

«Jaggepokalen», en vandrepokal i sølv, ble satt opp av medlemmene Liv og Finn Dag Jagge, som en heder til den juniorspilleren som gjennom året har hatt den beste idrettslige prestasjonen, beste sammenlagte resultater og/el. største tennismessige fremgang. Pokalen ble første gang tildelt Øyvind Hellenes.

1995: Marianne Bjerva mottok en nyopprettet pris fra klubbens hovedsponsor Jotun, det såkalte vandretrofèet – «Pingvinprisen». Den støpte pingvinen på sokkel, kan èn gang pr år, tildeles et klubbmedlem som har utvist en målbevisst innsats og vist en ekstra positiv holdning til beste for klubben.
Jaggepokalen ble tildelt Christoffer Bjerknes.

1996: Tone Eikedalen ble tildelt Pingvinprisen, mens Øyvind Hellenes igjen mottok Jaggepokalen.

STKs 75-års-jubileeum dette året, ble behørig feiret med fest i hallens kafeteria 1.2.1997. – Rolf Rustad ble ved denne anledning utnevnt til klubbens første æresmedlem
(se mer omtale under 1956) og Thorbjørn Svenssen jr. fikk STKs gullmerke, (se 1991).
NTF var representert ved Ivar Bergfjord.

1997: Terje Bredal ble valgt til ny leder.
Fokus ble satt på økonomidelen som var anstrengt og til dels uoversiktlig. – Ved et felles skippertak av Terje og Erik Aanensen, kom klubbøkonomien inn i rett spor.
Belegget i hallen har vært og er nå tilfredsstillende. Det arbeides imidlertid med å få til et bedre salg av banetimer på dagtid.

Det har på treningssiden vært økende oppslutning. Antall juniorspillere i trening har fra starten øket fra ca. 80 til nå rundt 150. Klubben har i alt 317 medlemmer.
Ny heltidsansatt trener; Johan Sturk fra Gøteborgsdistriktet, er ansatt.

Espen Skalberg ble tildelt Pingvinprisen, og Birthe Svenssen ble tildelt Jaggepokalen.
På Norgesrankingen kl 14-16 år, lå Birthe gjennom året på en flott 3 pl.!

1998: Pingvinprisen ble tildelt Lise Bredal, mens Espen Skalberg fikk Jaggepokalen.

1999: Klubbens senior damelag rykket, som første STK-lag, opp i 1. div!
Julie Marie Skalleberg fikk Jaggepokalen for flott sportslig fremgang

2000: Klubbens «egen» Espen Skalberg, ble ansatt som ny heltidstrener etter Christian Löfborg.
Magnus Moestue ble tildelt «Jaggepokalen» med grunnlag i beste sportslige fremgang i løpet av året.

2001: Jan Hem ble i februar valgt til ny klubbformann.
STK teller nå 341 medlemmer.
Ole Lynum gikk inn som leder av Vestfold Tenniskrets.
NTFs Tennisting ble avholdt i Sfj. Overfor delegatene, fikk STK da vist frem hallen og redegjort for klubbdriften.
Einar Bror Andersen opprinnelig fra Drammen, gikk bort 71 år gammel. Han hadde 11 nasjonale titler i tennis, og en rekke medaljer fra bl.a. lagseiere i badminton og ishockey. Einar betydde mye for klubbens veteranmiljø i de årene han bodde i Sandefjord.
Gunnar Gürrich og Jan Eiv. Andersen, har gjennom året vært ranket som hhv. nr. 3 og 5 i kl 50+ på Norgesrankingen.

2002: Klubben ble av NTF kåret til «Årets tennisklubb». – Nå med 375 betalende medlemmer.
En vellykket ETA-turnering med deltakere fra 9 nasjoner, ble som i foregående år, stødig ledet av Jan Erik Gaarder.
For andre gang ble hallen utleid til en større hundeutstilling.
Klubbens totalomsetningsbeløp passerte 1,5 mill. kr.
Pingvinprisen for sin allsidige innsats for klubben, ble tildelt Jan Eivind Andersen.
Jaggepokalen ble tildelt Jacob Næss.

2003: Petter Moestue ble valgt inn som ny formann.
Etter flere år i 3dje div., rykket STKs herrelag 1 opp i 2.-divisjon – ubeseiret, med disse spillere – Mats Hansen, Espen Skalberg, Jørgen Nilsen og Hans B. Fasmer. Lag 2 spiller neste år videre i 3dje. div.

Etter en gammel avtale mellom England og NTF, møtes de respektive veteranlandslag til landskamper annet hver år i hhv. Norge eller England/Wimledon.
Som følge av gode rankingplasseringer, fikk Gunnar Gürrich og Jan Eivind Andersen gleden av å bli tatt ut på det norske veteranlandslaget til landskamp mot England på selveste Wimbledonanlegget. Lagkampen endte dette året med et tap for de norske veteranene, men totalopplevelsen ble allikevel stor for STKs to deltakere, selv om Gunnar pådro seg en korsbåndskade helt i starten og måtte hinke rundt på krykker!

2004: Pga. sviktene grunnforhold, ble utebanene 1 og 2, totalrenovert.
I en større NC-turnering i hallen for jenter <18, oppnådde Camilla Sjuve finaleplass!
«Sandefjord Open» (kl 12-14 år), nå med spillere fra 13 nasjoner, ble igjen strøkent gjennomført.
En betydelig innsats av mange i klubben, ga tilbake mye ros fra deltakerne.

2005: STKs æresmedlem, Rolf Rustad døde i april, nær 87 år gammel. (Se 1952, -56 og -96).
For 10de året på rad ble Veteranserien for Telemark og Vestfoldlagene arrangert av Jan Eiv. Andersen i Pingvinhallen, med 12 deltagende lag.
Styret ble utvidet med «fagansvarlig for internasjonale turneringer» – Jan Erik Gaarder.

2006: Sandefjord Tennishall AS hadde dette året 75.000 kr i driftsoverskudd. Hallstyre, bestående av Jan Eivind Andersen (leder), Jan Hem og Terje Bredal, foreslår pga. tilfredsstillende økonomi og for å spare kostnader, å avvikle ASet, dvs. å legge hallen og halldriften helt og fullt over på klubbdriften. (Ble endelig sluttført i 2008).

2007: STK ble av regionstyret og NTF, valgt til nytt regionsenter for Vestfold, Telemark og Agderfylkene, samt Buskerud. Agderklubbene ble senere overført til Region Vest.

I samarbeid med Sandefjord Videregående Skole, ble det opprettet en egen topp-idrettslinje for tennis. De første 4 elevene fra STK besto opptaksprøvene, og ble tatt inn. Linjen har i ettertid vært en suksess. – Tilretteleggingen i første fase ble, overfor skolen, ivaretatt av Espen Skalberg og Jan Eivind Andersen. Ansvarlig linjeleder ved skolen og kontaktperson er Tor Hansen.

Hallen ble i en langweekend i oktober, utleid til en større datamesse.

Beate Ingebretsen tok bronse i single og sølv i double sammen med Kjersti Lunde fra Jar TK.

2008: Kenneth Fredriksen overtar som ny formann.
Lansering av ny webside (www.stk.no) ble utarbeidet. Proshop’n ble utvidet.
Medlemstallet øket til 462 medlemmer!

10-årsjubile`for Sandefjord Open, Tennis Europe u/14 år, ble markert. Hele 17 nasjoner deltok.
Frank Fog og Linn Rustad Rui (toppidrettselev) står som hhv. nr. 3 og 4 på Norgesrankingen. – Fog mottok i tillegg årets Jaggepokal.

Etter en periode i 2. div., rykket divisjonslaget for damer rykket igjen opp i 1. div!

2009: STKs engasjement som regionsenter ble forlenget.
Etter en oppgradert trenerutdannelse, kunne hovedtrener Espen Skalberg, motta sitt bevis på sin trener3-status, – høyeste trenernivå!

Linn Rustad Rui (18), er ranket nr. 3 og Franck Fog (19) ranket 8 på norgesrankingen.
2 pl gikk til Mari Manneråk i en større nasjonal turnering.
Klubbens damelag beholdt plassen i 1. div.
STKs veteranlag vant for 5. gang Veteranserien i Pingvinhallen for Vestfold og Telemark, siden oppstarten i -94/-95, med følgende spillere – Gunnar Gürrich, Bengt Hansson, Ivar O. Myhre og Jan Eiv. Andersen. – Gunnar G var i år med på VM for Veteranlandslag i Tyrkia. I fjor var han med i New Zealand.

2010: Klubben har i dette året et rekordhøyt aktivitetsnivå, hvilket bl.a. bidro til ny omsetningsrekord (2,6 mill.). Kontantbeholdningen var ved årsskifte på drøye 900.000 kr., som i stor grad er øremerket kommende påkostninger på anlegget, spesielt hallen.

STK har nå rundt 240 medlemmer mellom 6 og 19 år. Ukentlig er 220 av disse med i organisert trening!
Trenerteamet består nå av: Espen Skalberg (hovedtrener) Duo Xu (heltid) med assistentene – Øystein Havang, Camilla Sjuve, Fredrik Vaborg, Eric Daniel, Mats Westeraas og Anders Manneråk. – Tennisskolen utvikles bl.a. etter ITFs modell; «Play & Stay».
For jr.klassen u/10 år, har det i løpet av året vært arrangert hele 19 turneringer!

Av ulike årsaker ble det etter 12 år, vedtatt å «parkere» Tennis Europ. I den siste turneringen fikk STK en fin avslutning, i det Mari Manneråk og Julie Marie Skalleberg, spilte seg helt fram til semifinalen i double. Sammen med Victoria Halvorsen utgjør dette så langt, klubbens sterkeste trio på jentesiden noen gang.
Per Gulliksen kom i løpet av året (som første veteranspiller) opp på 1. plass i kl.40+ på Norgesrankingen.
Rune Gustavsen mottok Pingvinprisen for sine utallige dugnadstimer for klubben gjennom mange år.
Mari Manneråk ble tildelt Jagge-pokalen for årets beste sportslige fremgang.

2011: To oversvømmelser på hallgulvet som følge av store nedbørsmengder, førte til at det ble stilt krav til Parkvesenet om utbedring av dreneringen utenfor hallen. Det ble også lagt en plan om relegging av banedekke, med utføring i mai 2012.

Et vellykket NM for Veteraner ble arrangert sammen med Larvik TK .

Gjennomgående har STK gode sportslige resultater i alle klasser, noe som understreker klubbens filosofi om først og fremst å være en aktiv breddeklubb.

Ved klubbens årsmøte ble Jan Eivind Andersen, for sin lange innsats for klubben i alle ledd, utnevnt til klubbens andre æresmedlem.
Jan Erik Gaarder mottok på Tennistinget NTFs sølvmerke, samt at han av STK fikk et «Erkjentlighetsdiplom» for sitt arbeid for klubben.

2012: Som følge av skader etter de gjentatte regnvanninntrengningene i hallen, ble et nytt toppdekke i
«US-Open-fargene» lagt på hallens 4 baner. Totalkostnad – 467.000 kr, hvorav klubbens nettoandel ble kr. 143.000,-. IF forsikring og tippemidler dekket mellomlegget.
Enda en stor vanninntrenging oppsto, men heldigvis, uten at det nye dekke tok skade.
Dette medførte fortgang i de nødvendige utvendige dreneringsarbeidene. En takk ble sendt kommunen v/Parkvesenet for god oppfølging!

Klubben har gjennom året sysselsatt 3 årsverk. Omsetningen har nå passert 2,5 mill. kr
Ny heltidstrener svenske Hanna Nooni (29), ble ansatt etter Duo Xu som returnerer til China. Hanna har i noe tid spilt som proff i Sverige, og har en solid trenererfaring.

Som første jr.spiller i STKs historie, har Julien Massa (kl u/12 år) oppnådd ranking 1. plassering på Norgesrankingen! Victoria Halvorsen (u/14 år) nr. 5.
For sine flotte sportslige resultater og forbilledlige fremtreden, fikk Julian årets Jaggepokal.
I den 18de Veteranserien i Pingvinhallen for Telemark- og Vestfoldklubbene, som ble avsluttet i mars, vant klubbens lag B med følgende spillere: Per Gulliksen, Hans Fasmer, Tom Berg, John H. Hansen og Kenneth Fredriksen. – I tilsvarende lagserie utendørs, vant det «gamle lag A» med Gunnar Gürrich, Bengt Hansson, Ivar O. Myhre og Jan Eiv. Andersen med innhoppere Hans Fasmer, Øystein Havang og Per Gulliksen.

2013; Det har vært et rekordhøyt aktivitets- og omsetningsnivå i klubben!
Av 472 medlemmer, er 220 barn/juniorer i trening. Et tyvetalls pensjonister har ukentlige fellestreff på dagtid.

 

Jan Eivind Andersen

 «Historieforsker» Jan Eivind Andersen

Juni/juli 2014

 

 

 

Pin It

Lyst til å lære å spille av en tennistrener?

Meld deg på et av våre kurs i dag
BESTILL KURS

Kontaktinformasjon

Sandefjord Tennisklubb
Tlf: 46 53 50 40
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Pingvinhallen, Bugårdsparken
Sportsveien 21
3224 Sandefjord


TRENGER DU NYTT TENNIS-UTSTYR?

torinor.no hvit 827x472